NEW/ACTIVITY

รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล - คว้า 2 รางวัล Show and Share 2022 นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล จากงาน Show and Share 2022 “นวัตกรรมการสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” จัดโดยกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

1.รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน หัวข้อ "การประยุกต์ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อออกแบบนวัตกรรมชุมชนของอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา" 2.รองชนะเลิศอันดับ

2 โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมสำหรับรายวิชาทฤษฎีและวิธีวิทยาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา"

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ เข้าสู่การประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-PSF) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ต่อไป

ภาพ: ผณิตา ไชยศร ข้อมูล/ข่าว: ผณิตา ไชยศร,รัตติกาล ค้าสม
เพิ่มข่าวโดย: ผณิตา ไชยศร,รัตติกาล ค้าสม วันที่/เวลา : 2022-09-08 10:05:22

รูปภาพ/แกลลอรี่