NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - Health and Safety SPSS - ประจำปี 2565

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก

1.คุณอรทัย สายทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้
2.พันจ่าอากาศเอก นพดล ดวงแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
3.คุณวสันต์ แสนจิตต์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ /องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
4.พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ จำรัส ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมถึงการสาธิตดับไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ บริเวณ ห้องสำนักงานคณะฯ และลานจอดรถ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร แม่บ้าน และ รปภ. เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในองค์กร


@green-officeภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ธนรินทร์ คงเถื่อน
เพิ่มข่าวโดย: ธนรินทร์ คงเถื่อน วันที่/เวลา : 2022-08-08 10:24:43

รูปภาพ/แกลลอรี่