NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 “ผู้บริหารพบปะนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยมี ผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังเสียงสะท้อนจากนิสิต การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 300 คน

ภาพ: หน่วยกิจการนิสิต ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต วันที่/เวลา : 2022-08-08 09:22:25

รูปภาพ/แกลลอรี่