NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมที่ 3)

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” (กิจกรรมที่ 3) ในหัวข้อ “การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: จุฑาทิพ พงษ์ประภาส
เพิ่มข่าวโดย: จุฑาทิพ พงษ์ประภาส วันที่/เวลา : 2021-09-02 10:38:25

รูปภาพ/แกลลอรี่