NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดหลักของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน“ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต” ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2564 โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การทำเครื่องสักการะและเครื่องประกอบพิธีล้านนาแก่ชุมชนโรงเรียนผู้สูงอายุ วัดแม่กาห้วยเคียน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “ผี : ศรัทธา ภูมิปัญญา วัฒนธรรม กรณีศึกษาในบริบทสังคมล้านนา” และการประกวดการนำเสนอผลงานและตัดสิน “ข่วงวัฒนธรรมมีชีวิต” เพื่อให้นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น นตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ”

ภาพ: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์ฯ ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์ฯ
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต คณะรัฐศาสตร์ฯ วันที่/เวลา : 2021-09-02 10:21:39

รูปภาพ/แกลลอรี่