NEW/ACTIVITY

หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 - 1 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทำให้นิสิตมีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ” และนำไปสู่แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ การถ่ายประสบการณ์พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตแบบมีส่วนร่วม ในโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล/ข่าว: หน่วยกิจการนิสิต
เพิ่มข่าวโดย: หน่วยกิจการนิสิต วันที่/เวลา : 2021-08-09 16:25:06

รูปภาพ/แกลลอรี่