NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับเกียรติบัตรศีล 5 ต้นแบบ และร่วมงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนเหนือ

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เข้ารับเกียรติบัตรศีล 5 ต้นแบบ และได้ร่วมจัดซุ้มแสดงศิลปวัฒนธรรม 1 ซุ้ม เพื่อร่วมงานในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หนเหนือ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ภาพ: ธนรินทร์ คงเถื่อน ข้อมูล/ข่าว: ภัทธิญา จินดาคำ
เพิ่มข่าวโดย: ภัทธิญา จินดาคำ วันที่/เวลา : 2021-01-25 14:57:34

รูปภาพ/แกลลอรี่