NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ : จากแรงศรัทธาสู่การบวชป่าชุมชน

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

องค์การนิสิตรัฐศาสตร์  สภานิสิตรัฐศาสตร์  คณะกรรมการ ชั้นปี 1 - 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับบ้านแม่กาท่าข้าม ได้ดำเนินการจัดโครงการบวชต้นไม้ เพื่ออนุรักษ์ป่า อนุรักษ์น้ำ : จากแรงศรัทธาสู่การบวชป่าชุมชน ณ ป่าชุมชนบ้านแม่กาท่าข้าม หมู่ 10 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ในวันที่ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตอาสา โดยชุมชนที่อยู่ติดป่าได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงประสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ และเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ โดยมี นายถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ประชาชนเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายปริยัติ สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านแม่กาท่าข้าม เป็นผู้ให้การต้อนรับ

@green-office

ภาพ: นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ,Nattapon Panyakong ข้อมูล/ข่าว: Nattapon Panyakong
เพิ่มข่าวโดย: Nattapon Panyakong วันที่/เวลา : 2021-07-26 12:42:12

รูปภาพ/แกลลอรี่