NEWS School of Political and Social Science : University of Phayao

ตัวแทนอาจารย์จากทุกหลักสูตร ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังและขอประกาศในพื้นที่ตรงนี้ว่า " ไม่รับ ไม่เอา ของขวัญ ของกำนัล " ซื่อตรง จริงใจ ไม่สินบน #Nogiftpolicy #SPSSตัวแทนอาจารย์จากทุกหลักสูตร ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผนึกกำลังและขอประกาศในพื้นที่ตรงนี้ว่า " ไม่รับ ไม่เอา ของขวัญ ของกำนัล " ซื่อตรง จริงใจ ไม่สินบน #Nogiftpolicy #SPSS

  • Author: tanarin.kh at: 2023-03-09 15:31:12