NEWS School of Political and Social Science : University of Phayao

"No Gift Policy" ไม่รับ ไม่เอา ของกำนัล"No Gift Policy" ไม่รับ ไม่เอา ของกำนัล พนักงานและบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ของเราไม่รับของขวัญ ของกำนัล สิ้นสุดของการทุจริตทุกรูปแบบ

----------------------------------------

#รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์1ใน10ที่น่าอยู่น่าสนุกน่าเรียนที่สุด #รัฐพัฒน์นวัตกรเพื่อชุมชน #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #up #ความเสมอภาค #ความยุติธรรม #มีส่วนร่วม #บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน #SPSS #UniversityofPhayao #SDG10 #SDG16

  • Author: tanarin.kh at: 2023-03-09 15:29:55