NEWS School of Political and Social Science : University of Phayao

No Gift Policy คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก“No Gift Policy” เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของดรับของขวัญ ของกำนัลใด ๆ ในโอกาสปีใหม่ หรือโอกาสอื่นใด จากบุคคล หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอก โดยขอรับทุกความปรารถนาดี ผ่านบัตรอวยพร หรือสื่อออนไลน์เท่านั้น 

  • Author: tanarin.kh at: 2022-01-04 10:53:31