; "สั่งซื้อเสื้อโปโล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา"
element that need to be hide when printing

NEWS

NEWS : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

สั่งซื้อเสื้อโปโล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ระดับ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา (6110)
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

"อาจารย์มนตรา พงษ์นิลผลิตผลงานวิชาการประเภทงานวิจัยในด้านชุมชนศึกษาและวัฒนธรรมศึกษาที่สำคัญ ได้แก่
1) การนำเสนอให้เห็นถึงพลวัตของชุมชนชาวประมงกว๊านพะเยาในการพัฒนาไปสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคม
2) การชี้ว่า ความเป็นเมืองขนาดย่อมแบบเมืองพะเยาได้สมาทานมโนทัศน์ชุมชนนิยมแบบชนบทชวนฝันเข้ามาไว้ในปฏิบัติการของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ โดยหนึ่งในปฏิบัติการดังกล่าวกระทำผ่านมิติของบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพะเยาในบริบททางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ.2480-2560 และ
3) อาจารย์มนตรากำลังพัฒนาข้อเสนอเชิงทฤษฎีเรื่อง “นาฏราษฏร์” โดยสังเคราะห์แนวความคิดทางประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา 3 ทัศนะทางความคิด ได้แก่ ประเพณีประดิษฐ์ รัฐนาฏกรรม และชุมชนจินตกรรม โดยพยายามสื่อให้เห็นปฏิสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างรัฐ ภูมิภาคและท้องถิ่นในการจัดการชุมชนในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมหลายระดับ โดยนาฏราษฎร์อาจมีรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างหลากหลาย ได้แก่ การต่อสู้ต่อรอง การช่วงชิงอำนาจ การกลืนกลาย การผนวกรวม ฯลฯ ซึ่งข้อเสนอเชิงทฤษฎีดังกล่าว กำลังนำพาอาจารย์มนตราไปสู่การศึกษาค้นคว้าข้อมูลในระดับลึกต่อไป
ทั้งนี้อาจารย์มนตราได้พัฒนาผลงานวิชาการอื่น ๆ ในสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ผ่านบทความวิชาการ บทความวิจัยต่าง ๆ และพยายามผลักดันให้นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมผลิตผลงานทางวิชาการในชั้นเรียนในรูปแบบบทความวิชาการ/บทความวิจัยเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและวารสารทางวิชาการในแหล่งต่าง ๆ"

เพิ่มข่าวโดย: tanarin.kh วันที่/เวลา : 2021-01-07 09:49:32