คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกณฑ์การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) คณธรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: chaiwat.cho at: 2023-05-25 13:30:50