คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1)  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: chaiwat.cho at: 2023-04-27 11:34:34