คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: chaiwat.cho at: 2022-11-18 11:45:26