คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: chaiwat.cho at: 2022-11-18 11:44:49