คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)” คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: chaiwat.cho at: 2022-08-10 13:44:17