คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

ประกาศแนวปฏิบัติในการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 10  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: tanarin.kh at: 2022-05-09 13:48:40