คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยที่สร้างผลงานที่มีผลกระทบสูง โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: pohnaopaum.wo at: 2021-12-20 15:21:19