คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] School of Political and Social Science : University of Phayao

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับตัวบ่งชี้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563


  • ดาวน์โหลดเอกสาร: The download should start shortly. If it doesn't, click DOWNLOADS
  • Author: chaiwat.cho at: 2021-07-12 15:24:16