(Q&A)

(Q&A) : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

คำถาม-คำตอบ (Q&A)
#Q. ต้องการหนังสือรับรองความประพฤติต้องทำอย่างไร
ให้นิสิตยื่นคำร้องออนไลน์ www.iservice.up.ac.th
  • 1.ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์
  • 2.พิมพ์ใบ Pay in เพื่อนำไปชำระเงิน
  • 3.ตรวจสอบสถานะผ่านระบบออนไลน์
  • 3.ติดต่อรับเอกสารหนังสือรับรองที่งานวินัยและแนะแนวอาชีพ อาคารสงวนเสริมศรี
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานวินัย โทร 054-466666 ต่อ 6245

วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:26:00
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh

#Q. มีปัญหาเรื่องทุนการศึกษา กรอ. กยศ. ทุน 5%
ติดต่อห้องหน่วยทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เปิดทำการ 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6270-6273

วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:24:27
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh

#Q. ข้อมูลหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm)
http://updorm.com/main.php
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6276

วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:23:27
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh

#Q. ชุดพละซื้อได้ที่ไหน
สามารถติดต่อซื้อได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต เปิดทำการ 08.30-16.30 น. วันจันทร์-ศุกร์
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6277-6278

วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:22:50
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh

#Q. การจองหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Dorm) มีขั้นตอนอย่างไร?
นิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 สามารถจองหอพักผ่านระบบออนไลน์ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถเลือกประเภทห้องพักได้เอง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  • สอบถามเพิ่มเติมติดต่องานบริการและสวัสดิการนิสิต โทร 054-466666 ต่อ 6276

วันที่อัพเดท: 2022-03-17 11:21:18
คำถามโดย: ระบบสารสนเทศฯ ❖ ตอบโดย: tanarin.kh