COURSE

Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)

Bachelor's degree


ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Political Science Program ชื่อปริญญาและสาขาวิชา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) หลักสูตร 4 ปี

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตเป็นศาสตร์ด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการเมืองโลก เป็นสื่อประสานเชื่อมโยงระหว่างตัวตนสถาบัน ท้องถิ่น ชาติ และประชาคมโลก หลักสูตร 4 ปี
อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
- ข้าราชการประจำ หรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เจ้าหน้าที่งานธุรการ งานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อัตรากำลัง หัวหน้างาน/ผู้ช่วยโครงการของเอกชน - พนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมศาสตร์ - นักวิชาการหรือนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ - เจ้าหน้าที่ในองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ หลักสูตร 4 ปี


โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-3
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
admissionup@live.up.ac.th
Page Facebook งานรับเข้า