หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

บุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Thanyapat
mungpattanasunthon

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
Cultural Studies, Community Studies, Gender Equality, Woman and Family, Technology and Social Development


Tel : 054 466 666 ext. 1311
Email : thanyapat.mu@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]รองศาสตราจารย์
panyupa
noparak

Associate Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1312
Email : panyupa.no@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]ดร.
chayanun
maneewan

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
Urban and Regional Planning, Environmental Planning, Sustainable Stormwater Management, Integrated Catchment Management, Sustainable Cities, Sustainability


Tel : 054 466 666 ext. 1319
Email : chayanun.ma@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม


sarinee
passayawan

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : sarinee.pa@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]รองศาสตราจารย์ ดร.
chaiyan
rajchagool

Associate Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : chaiyan.ra@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]ดร.
nawin
serthpol

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
-


Tel : 054 466 666 ext. 1319
Email : nawin.se@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]รองศาสตราจารย์ ดร.
Montra
Pongnil

Associate Professor
Active : Active


Expertise/Interest :
ประชาสังคม ความเป็นพลเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรมศึกษา ประชาธิปไตยท้องถิ่น ชุมชนนิยม


Tel : 054 466 666 ext. 1312
Email : montra.po@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม


nattima
markchoo

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : nattima.ma@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]รองศาสตราจารย์ ดร.
prayong
jandaeng

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :
ภาษาบาลี, พระพุทธศาสนาและปรัชญา, ศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : prayong.ja@up.ac.th
Room : B304
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
wannapa
tongdaeng

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :
การบริหารนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนและการประเมินโครงการ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การคลังสาธารณะ องค์การและการบริหารงานท้องถิ่น การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงประเมิน


Tel : 054 466 666 ext. 1310
Email : wannapa.to@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม


pipat
tanakit

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : pipat.ta@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Orraya
Anukul

Assistant Professor
Active : Leave


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext.
Email : orraya.an@up.ac.th
Room :
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[ENอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์
pairin
khadthipong

Lecturer
Active : Leave


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : pairin.kh@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar