หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

บุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]ดร.
suthinee
dechata

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : suthinee.de@up.ac.th
Room : -
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]ดร.
natthamon
sinthunava

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : natthamon.po@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
์Numtip
Smerchuar

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :
นโยบายแรงงานต่างด้าว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้


Tel : 054 466 666 ext. 1327
Email : numtip.sm@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]ดร.
Rattiya
Fisher

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :
Social policy, Social welfare, Welfare state, Ageing policy


Tel : 054 466 666 ext. #
Email : rattiya.lu@up.ac.th
Room : B303
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar

[EN]อาจารย์ประจำ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]อาจารย์ประจำ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ


nisachon
prommarin

Lecturer
Active : Leave


Expertise/Interest :
วิวัฒนาการของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ การตลาดภาครัฐ


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : nisachon.pr@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page
Google Scholar Google Scholar