; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ❖ School of Political and Social Science : University of Phayao
element that need to be hide when printing

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]ดร.suthinee dechata

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : suthinee.de@up.ac.th
Room : -
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

[EN]ดร.natthamon sinthunava

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : natthamon.po@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]ผู้ช่วยศาสตราจารย์์Numtip Smerchuar

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :
นโยบายแรงงานต่างด้าว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการความรู้


Tel : 054 466 666 ext. 1327
Email : numtip.sm@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]ดร.piyawadee rohitarachoon

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

Lecturer
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. 1320
Email : piyawadee.ro@up.ac.th
Room : B202
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

Missnisachon prommarin

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ

Lecturer
Active : Leave


Expertise/Interest :
วิวัฒนาการของแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ไทย ทฤษฎีองค์การ พฤติกรรมองค์การ การตลาดภาครัฐ


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : nisachon.pr@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.