; หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ❖ School of Political and Social Science : University of Phayao
element that need to be hide when printing

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

[EN]รองศาสตราจารย์ ดร.veera lertsomporn

[EN]ประธานหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : veera.le@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

[EN] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Chatthip Chaichakan

[EN]อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :
นโยบายสาธารณะ (public policy) นโยบายสังคม (social policy) รัฐประศาสนศาสตร์ / การบริหารกิจการสาธารณะ (public administration) นวัตกรรมการบริการสาธารณะ (public innovation / public service innovation) การจัดการปกครองแบบประสานความร่วมมือ (collaborative governance)


Tel : 054 466 666 ext. 1310
Email : chatthip.ch@up.ac.th
Room : B201
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.

[EN]ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

[EN] ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.raksi kiattibutra

[EN]ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

Assistant Professor
Active : Active


Expertise/Interest :


Tel : 054 466 666 ext. -
Email : raksi.ki@up.ac.th
Room : B203
Page Home Page


EDUCATIONAL RESEARCH INNOVATION DEVELOPMENT SERVICE ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ [EN] MORE...
.