หมวดที่ 6
การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้า

  การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  6.1.1(1) ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ (คำสั่งมหาวิทยาลัย) 2564-2565 รายละเอียด
  1.2.1 ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ (คำสั่งสำนักงานสีเขียวคณะฯ) 2565 รายละเอียด
  6.1.1(2) แหล่งข้อมูลสืบค้น สินค้า-บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565 รายละเอียด
  ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  กระดาษถ่ายเอกสาร   ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด   กระดาษชำระ   แบตเตอรี่ปฐมภูมิ   ปากกาไวท์บอร์ด
  หลอดไฟแอลอีดี   ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว   เครื่องเรือนเหล็ก   ตลับหมึก   เครื่อถ่ายเอกสาร
  ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากโลกร้อน  เครื่อพิมพ์
  2565 รายละเอียด
  ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  สินค้าและบริการ   ตะกร้าเขียว   ฉลากเขียว   คูลโหมด   ใบไม้เขียว   Green Hotel
  2565 รายละเอียด
  6.1.1(3) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้จริงในสำนักงาน 2565 รายละเอียด
  6.1.1(4) ความร่วมมือผู้ขาย ความร่วมมือในการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565 รายละเอียด
  6.2.1(1) แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และผังแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565 รายละเอียด

  ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  6.1.2 ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า 2565 2565 รายละเอียด
  6.1.2 ใบสั่งซื้อ 2565 - เอกสารประกอบ 2565 รายละเอียด
  6.1.2 ร้อยละของสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทียบกับปริมาณการซื้อ และ/หรือมูลค่าสินค้า 2564 *ปีแรก 2564 รายละเอียด

  ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565 รายละเอียด

6.2 การจัดจ้าง

  การจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  6.2.1(1) แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และผังแสดงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565 รายละเอียด
  6.2.1(1) ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างช่วง 2565 2565 รายละเอียด
  6.2.1(1) สัญญาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 2564-2565 รายละเอียด
  6.2.1(1) สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร 2564-2565 รายละเอียด
  6.2.1(1) สัญญาจ้าง(เช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ) 2564-2565 รายละเอียด
  6.2.1(1) สัญญาจ้าง(เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์) 2564-2565 รายละเอียด
  2.1.1 แผนการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการอบรม การประเมินผล ประวัติวิทยากร ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  2.2.1, 2.2.2 แผนการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการ รายงานผล ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด

  การตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างช่วง
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง รักษาความปลอดภัย 2565 รายละเอียด
  6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง ทำความสะอาดอาคาร 2565 รายละเอียด
  6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง พนักงานขับรถ 2565 รายละเอียด
  6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องพิมพ์ 2565 รายละเอียด
  6.2.2 ประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง ผู้ดูแลสวน 2565 รายละเอียด
  6.2.2 เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง - เอกสารประกอบ 2565 รายละเอียด

  การเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆ
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  6.2.2 การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยงาน 2565 รายละเอียด
  6.1.1(2) แหล่งข้อมูลสืบค้น สินค้า-บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2565 รายละเอียด
  ฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  สินค้าและบริการ   ตะกร้าเขียว   ฉลากเขียว   คูลโหมด   ใบไม้เขียว   Green Hotel
  2565 รายละเอียด