หมวดที่ 4
การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย

  การจัดการของเสีย
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  4.1.1 มาตรการและแนวทางในการจัดการของเสีย 2565 2565 รายละเอียด
  4.1.1 การการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม 2565 2565 รายละเอียด
  4.1.1 แบบแสดงเส้นทางขยะ 2565 2565 รายละเอียด
  4.1.1 แบบแสดงจุดพักขยะ - กำหนดประเภท 2565 รายละเอียด
  4.1.1 รายการการสุ่มตรวจถังขยะ-ม.ค.-ส.ค.2565 2565 รายละเอียด
  4.1.1 รายงานการตรวจสอบการเผาขยะในพื้นที่สำนักงาน 2565 2565 รายละเอียด
  4.1.1 ใบเสร็จรับเงิน การจัดส่ง N15 2565 2565 รายละเอียด
  4.1.2 รายงานการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ 2565 2565 รายละเอียด

4.2 การจัดการน้ำเสีย

  แผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม ประวัติวิทยากร
  ตัวชี้วัด รายการ ปี พ.ศ. รายละเอียด
  4.2.1 การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด
  4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ประจำปี 2565 2565 รายละเอียด