ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน
สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

บันทึกรับข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อม

สถิติ/ประวัติการรับข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน

วันที่ เรื่อง สถานะ ข้อมูลการดำเนินการ
2565 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
2564 -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี-
*หมายเหตุ :ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 15 สิงหาคม 2565 *โดยปกติจะทำการปรับปรุงเมื่อมีรายการใหม่