อ่านรายละเอียด..
สำนักงานสีเขียว
ระดับดี
รับรอง (2564)
อ่านรายละเอียด..
สีเขียว
เพิ่มพื้นที่
กิจกรรม
อ่านรายละเอียด..
The Earth
We can heal
Together

ความเป็นมา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำโครงการ Green SPSS เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ โดยการลดใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน จากการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนโดยแนวทางพัฒนาสำนักงาน สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

รายละเอียดเพิ่มเติม..
การดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว
   

กำหนดนโยบาย

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

การจัดการของเสีย
   

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
   

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   

ภาพกิจกรรม/โครงการ

อ่านทั้งหมด
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ - Health and Safety SPSS - ประจำปี 2565

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยหน่วยฝึกดับเพลิงขั้นต้น หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก

1.คุณอรทัย สายทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้
2.พันจ่าอากาศเอก นพดล ดวงแก้ว ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
3.คุณวสันต์ แสนจิตต์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ /องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ
4.พันจ่าตรี ณัฐวุฒิ จำรัส ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รวมถึงการสาธิตดับไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ บริเวณ ห้องสำนักงานคณะฯ และลานจอดรถ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร แม่บ้าน และ รปภ. เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินภายในองค์กร


@green-officeรายละเอียดเพิ่มเติม..