เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว

ความเป็นมา

    คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดทำโครงการ Green SPSS เป็นการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ โดยการลดใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รวมทั้งการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหากผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในสำนักงาน จากการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนโดยแนวทางพัฒนาสำนักงาน สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

วัตถุประสงค์

    1.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงานเพื่อลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
    2.ส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณ ขยะโดยการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้สารเคมีอันตราย
    3.ส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว