DEVELOPMENT School of Political and Social Science : University of Phayao

คู่มือการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN-QA Version 4.0

คู่มือการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย AUN-QA Version 4.0 จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ได้ใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายบริการ ที่คณะมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และแนวปฏิบัติงานที่ดี การบริหารจัดการปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และเน้นหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน เงื่อนไข เทคนิคในการปฏิบัติงาน มีการอธิบายขั้นตอนทำงานพร้อมยกตัวอย่างที่ชัดเจน รวมนำเสนอการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข และพัฒนางาน ของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์