DEVELOPMENT School of Political and Social Science : University of Phayao

แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน (ศูนย์พุฒิภัทร) ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ทีมวิจัย สาริณีย์ ภาสยะวรรณ, ประยงค์ จันทร์แดง, รัชตะ พันธุ์แสง, ดารารัตน์ คำเป็ง และถิรายุส์ บำบัด, งานวิจัย+ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม+บริการวิชาการ