ภารกิจประธานหลักสูตร[EN]

ภารกิจประธานหลักสูตร[EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO