NEWS

NEWS : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ - 2020-12-04 15:59:31 duangkhae.ph
  ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2564 - 2020-12-03 09:07:56 pohnaopaum.wo
  ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2020-12-03 09:05:53 pohnaopaum.wo
  ขอเผยแพร่โครงการงานวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคม - 2020-12-03 09:02:00 pohnaopaum.wo
  ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564 - 2020-12-02 16:27:24 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund - 2020-11-30 14:34:45 lalita.ta
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ - 2020-11-25 15:18:51 lalita.ta
  ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 - 2020-11-25 15:17:34 lalita.ta
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 - 2020-11-25 15:16:09 lalita.ta
  ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการทางการศึกษาฯและเข้าร่วมประชุมวิชาการ - 2020-11-25 15:14:37 lalita.ta
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 2020-11-25 15:12:14 lalita.ta
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ - 2020-11-25 15:08:49 lalita.ta
  ขอเปิดรับข้อเสนอโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคาตในภูมิภาค - 2020-11-09 09:18:31 siripong.pa
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน SUPer KPI เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-11-09 09:15:16 siripong.pa
  ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 - 2020-11-09 09:08:43 siripong.pa
  พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 713) - 2020-10-30 16:20:40 kanchaya.ko
  ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารทุนด้านการพัฒนากำลังคน - 2020-10-29 16:08:16 siripong.pa
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านสังคมศาสตร์ - 2020-10-29 16:04:57 siripong.pa
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 2 - 2020-10-28 10:12:48 siripong.pa
  การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 2564 - 2020-10-19 10:23:18 siripong.pa