NEWS

NEWS : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ "รัฐกับความท้าทายหลังความปกติใหม่" - 2021-02-05 10:00:41 pohnaopaum.wo
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม และการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2564 - 2021-02-04 11:06:33 pohnaopaum.wo
  ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ - 2021-02-04 11:05:20 pohnaopaum.wo
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย - 2021-02-04 11:03:53 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้หัวข้อ การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย และหลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง - 2021-02-04 11:02:36 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ในปีการศึกษา 2564 - 2021-02-02 18:05:00 jutatip.po
  ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2564/2565 - 2021-01-20 13:13:51 jutatip.po
  สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. - 2021-01-08 09:18:55 pohnaopaum.wo
  การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา - 2021-01-08 09:17:22 pohnaopaum.wo
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยชั้นแนวหน้าประเทศไทย - 2021-01-08 09:15:33 pohnaopaum.wo
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอมอบเอกสารเผยแพร่ "รายงานการสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2562" และ "ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2563" - 2021-01-08 09:13:47 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (TNIAC2021) และงานโครงการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ งานวิจัยด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6 (ICBIR2021) - 2021-01-08 09:09:05 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 - 2021-01-08 09:06:57 pohnaopaum.wo