NEWS

NEWS : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการศึกษาโครงการวิจัยพระปกเกล้าศึกษา - 2021-07-01 10:46:05 pohnaopaum.wo
  โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (Paper camp) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-07-01 10:45:11 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-07-01 10:43:35 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 - 2021-06-15 15:56:38 pohnaopaum.wo
  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้เครือข่ายบริหารงานวิจัย (Node) ภาคเหนือ - 2021-06-15 15:55:20 pohnaopaum.wo
  เผยแพร่วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 14 - 2021-06-15 14:45:46 pohnaopaum.wo
  เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 - 2021-06-15 14:44:20 pohnaopaum.wo
  เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอและเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - 2021-06-15 14:42:49 pohnaopaum.wo
  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565-2566 - 2021-06-15 14:41:03 pohnaopaum.wo
  การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต - 2021-06-10 09:52:18 lalita.ta
  ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 20 - 2021-06-04 13:00:54 jutatip.po
  ประชาสัมพันธ์การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 - 2021-05-07 11:26:46 jutatip.po
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2021 Research, Invention ,and Innovation Congress (RI2C 2021)" - 2021-03-23 10:11:34 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญร่วมส่งบทความที่มีเนื้อหาเชิงวิชาการ การศึกษา การค้นคว้าวิจัยด้านยาเสพติด เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน ป.ป.ส - 2021-03-23 10:09:48 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแบบ Public Training Online Training and Workshop หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน - 2021-03-12 11:22:40 lalita.ta
  ขอเชิญเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 - 2021-03-11 11:17:40 pohnaopaum.wo
  ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 - 2021-03-11 11:14:11 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 - 2021-03-11 11:13:12 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 1 - 2021-03-11 11:12:22 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญชวนส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7 - 2021-03-11 11:10:53 pohnaopaum.wo