NEWS

NEWS : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา - 2023-04-25 16:16:28 chaiwat.cho
  แนวปฏิบัติการขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) - 2022-12-16 15:05:30 chaiwat.cho
  ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับนิสิต นักศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 และ 2 - 2022-12-06 11:00:26 tanarin.kh
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการจ่ายค่าตอบแทนการได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐให้แ่กระทรวงการคลัง พศ. 2565 - 2022-11-18 10:29:02 kanchaya.ko
  คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) วิดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้ใบัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และชั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ - 2022-11-18 10:27:35 kanchaya.ko
  ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลกประจำปี 2565 - 2022-10-03 13:35:55 tanarin.kh
  แยกขยะ - [ infographic ] - 2022-06-21 00:51:22 tanarin.kh
  ฉลากสิ่งแวดล้อม 1 - [ infographic ] - 2022-04-21 10:51:08 tanarin.kh
  ฉลากสิ่งแวดล้อม 2 - [ infographic ] - 2022-04-21 10:51:02 tanarin.kh
  ขยะจากเราไปไหน - [ infographic ] - 2022-03-21 10:44:45 tanarin.kh
  5 ส - [ infographic ] - 2022-03-21 10:44:10 tanarin.kh
  มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย 2 - [ infographic ] - 2022-03-21 10:43:25 tanarin.kh
  มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย - [ infographic ] - 2022-03-21 10:42:20 tanarin.kh
  สร้างบ้านยังไงให้ประหยัดพลังงาน - [ infographic ] - 2022-03-21 09:48:51 tanarin.kh
  5 วิธีประหยัดพลังงาน - [ infographic ] - 2022-03-21 09:48:05 tanarin.kh
  แอพ THAI GPP - 2022-02-21 10:50:29 tanarin.kh
  เราใช้ฉลากเขียว - [ infographic ] - 2022-02-21 09:51:13 tanarin.kh
  เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-11-29 14:39:14 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 - 2021-11-29 14:31:33 pohnaopaum.wo
  การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 - 2021-11-29 14:30:04 pohnaopaum.wo