NEWS

NEWS : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส.ส.ท. ประจำปี 2564 - 2021-09-30 09:33:29 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ ปี ค.ศ.2022/2023 - 2021-09-22 16:20:59 jutatip.po
  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี - 2021-09-20 10:28:40 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 - 2021-09-20 10:27:25 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 2021-09-20 10:24:48 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ - 2021-09-20 10:23:58 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 - 2021-09-20 10:22:42 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 - 2021-09-20 10:21:42 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร HR Intelligence - 2021-09-20 10:19:41 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 งานเกษตรกำแพงแสน - 2021-09-20 10:18:12 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ - 2021-09-20 10:17:16 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ WAPOR Asia 2021 - 2021-09-01 16:35:33 tanarin.kh
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ม.มหาสารคาม - 2021-08-20 16:35:46 pohnaopaum.wo
  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ - 2021-08-20 16:34:50 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 - 2021-08-20 16:33:41 pohnaopaum.wo
  เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ - 2021-08-20 16:32:28 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น - 2021-08-20 16:31:25 pohnaopaum.wo
  มูลนิธิโทเร ประเทศไทย เปิดสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2564 - 2021-08-20 16:30:25 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 2 - 2021-08-20 16:26:09 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 2 nd SEA-STEM 2021 - 2021-08-20 16:24:50 pohnaopaum.wo