NEWS

NEWS : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย และประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-11-29 14:39:14 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 - 2021-11-29 14:31:33 pohnaopaum.wo
  การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15 - 2021-11-29 14:30:04 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Researh Expo 2021)" - 2021-11-29 10:01:31 pohnaopaum.wo
  แผนงานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 - 2021-11-29 09:59:05 pohnaopaum.wo
  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขอส่งคู่มือสำหรับการสรรหา/คัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนส่วนต่าง ๆ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ - 2021-11-29 09:57:21 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการร่วมงานสัมมนาวิชาการระดัาติด้านอนาคตศึกษา Thailand Futurist Conference 2021: Transforming though Crises - 2021-11-29 09:54:47 pohnaopaum.wo
  เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-11-29 09:52:49 pohnaopaum.wo
  เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-11-29 09:51:48 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ 2565" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting - 2021-11-29 09:50:38 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG - 2021-10-21 15:20:25 lalita.ta
  ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสนอจ้างที่ปรึกษาโครงการ ส.ส.ท. ประจำปี 2564 - 2021-09-30 09:33:29 pohnaopaum.wo
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษ ปี ค.ศ.2022/2023 - 2021-09-22 16:20:59 jutatip.po
  ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษร์ธานี - 2021-09-20 10:28:40 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 - 2021-09-20 10:27:25 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 2021-09-20 10:24:48 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการ - 2021-09-20 10:23:58 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 13 - 2021-09-20 10:22:42 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 - 2021-09-20 10:21:42 pohnaopaum.wo
  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร HR Intelligence - 2021-09-20 10:19:41 pohnaopaum.wo