AGENDA/REPORT (MEETING)

AGENDA/REPORT (MEETING) : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  27 4/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 27 (4/2561) - 2018-08-21 11:07:58 chaiwat.cho
  26 3/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 26 (3/2561) - 2018-08-21 11:07:19 chaiwat.cho
  25 2/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 25 (2/2561) - 2018-08-21 11:06:39 chaiwat.cho
  2 2/2561 สรุปวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 - 2018-08-19 11:38:26 chaiwat.cho
  2 2/2561 วาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 - 2018-07-13 10:14:13 tanarin.kh
  - 5/2559 สรุปวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 - 2018-05-17 10:54:24 tanarin.kh
  1 1/2559 สรุปวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 - 2018-05-17 10:53:58 tanarin.kh
  24 1/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 24 (1/2561) - 2018-05-17 10:44:52 tanarin.kh
  23 8/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 23 (8/2560) - 2018-05-17 10:44:10 tanarin.kh
  22 7/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 22 (7/2560) - 2018-05-17 10:43:41 tanarin.kh
  21 6/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 21 (6/2560) - 2018-05-17 10:43:03 tanarin.kh
  20 5/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 20 (5/2560) - 2018-05-17 10:42:18 tanarin.kh
  19 4/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 19 (4/2560) - 2018-05-17 10:41:40 tanarin.kh
  18 3/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 18 (3/2560) - 2018-05-17 10:41:15 tanarin.kh
  17 2/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 17 (2/2560) - 2018-05-17 10:40:45 tanarin.kh
  16 1/2560 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 16 (1/2560) - 2018-05-17 10:40:21 tanarin.kh
  15 8/2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 15 (8/2559) - 2018-05-17 10:39:53 tanarin.kh
  14 7/2559 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 14 (7/2559) - 2018-05-17 10:39:30 tanarin.kh