AGENDA/REPORT (MEETING)

AGENDA/REPORT (MEETING) : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

วาระ/สรุปรายงานการประชุม หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  44 6/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 44 (6/2563) - 2020-11-03 16:52:44 jutatip.po
  43 5/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 43 (5/2563) - 2020-10-15 13:15:24 jutatip.po
  8 -/2563 สรุปวาระการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 - 2020-10-15 09:29:25 tanarin.kh
  2 พิเศษ/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2 (2/2563) - 2020-08-27 10:31:51 jutatip.po
  42 4/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 42 (4/2563) - 2020-08-05 17:29:20 jutatip.po
  1 พิเศษ/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 (1/2563) - 2020-06-22 08:57:58 jutatip.po
  41 3/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 41 (3/2563) - 2020-06-22 08:53:00 jutatip.po
  40 2/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 40 (2/2563) - 2020-05-07 18:33:41 jutatip.po
  39 1/2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 39 (1/2563) - 2020-04-20 12:18:14 chaiwat.cho
  38 6/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 38 (6/2562) - 2020-04-20 12:17:36 chaiwat.cho
  37 5/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 37 (5/2562) - 2019-11-01 09:49:21 chaiwat.cho
  36 4/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 36 (4/2562) - 2019-08-29 14:25:28 chaiwat.cho
  35 3/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 35 (3/2562) - 2019-08-29 14:24:54 chaiwat.cho
  34 2/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 34 (2/2562) - 2019-06-07 11:49:24 chaiwat.cho
  33 1/2562 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 33 (1/2562) - 2019-06-07 11:48:48 chaiwat.cho
  32 9/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 32 (9/2561) - 2019-06-07 11:48:08 chaiwat.cho
  31 8/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 31 (8/2561) - 2018-11-13 16:08:31 chaiwat.cho
  30 7/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 30 (7/2561) - 2018-11-06 13:48:11 chaiwat.cho
  29 6/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 29 (6/2561) - 2018-10-05 15:12:34 chaiwat.cho
  28 5/2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 28 (5/2561) - 2018-08-21 11:08:36 chaiwat.cho