FORM/DOCUMENT

FORM/DOCUMENT : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 - 2018-05-21 11:06:45 tanarin.kh
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่1) พ.ศ.2555 - 2018-05-21 11:04:49 tanarin.kh
  แนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา - 2018-05-21 11:02:46 tanarin.kh
  การยอมรับวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2559 - 2018-05-21 10:59:40 tanarin.kh
  แนวปฏิบัติการแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิตศึกษาและอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 - 2018-05-21 10:57:31 tanarin.kh
  คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อการตรวจสอบการลักลอบผลงานทางวิชาการ - 2018-05-21 10:55:41 tanarin.kh
  คู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุงตามมติ 2557) - 2018-05-21 10:50:41 tanarin.kh
  ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 13 ฟอนต์ - 2018-05-21 10:03:39 tanarin.kh
  โปรแกรม/ไดร์เวอร์ EPSON L6170 - DRIVER PROGRAMS - 2018-05-21 09:57:09 tanarin.kh
  โปรแกรม/ไดร์เวอร์ TASKalfa 4500i/5500i Driver - 2018-05-21 09:53:32 tanarin.kh
   แบบฟอร์มขอรับบริการงานคอมพิวเตอร์/งานประชาสัมพันธ์ OFFLINE - 2018-05-21 09:52:13 tanarin.kh
   แบบวิจัย 11 รายงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลความสำเร็จโครงการวิจัย - 2018-05-17 15:42:46 tanarin.kh
  ขั้นตอนการรับยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา - 2018-05-17 14:46:13 tanarin.kh
  คู่มือการปฏิบัติงาน/แผนผังขั้นตอนการดาเนินงาน งานบริการการศึกษา - 2018-05-17 14:42:14 tanarin.kh
   คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยพัสดุ - 2018-05-17 11:49:33 tanarin.kh
   คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ หน่วยการเจ้าหน้าที่ / หน่วยประชุม - 2018-05-17 11:46:45 tanarin.kh
  คู่มือปฏิบัติงาน/ผังแสดงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยคอมพิวเตอร์ และหน่วยประชาสัมพันธ์ - 2018-05-17 11:44:50 tanarin.kh
  แบบวิจัย 8 รูปแบบการพิมพ์รายงานฉบับสมบรูณ์ - 2018-05-17 11:29:55 tanarin.kh
  แบบวิจัย 5 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย - 2018-05-17 11:26:43 tanarin.kh
  แบบวิจัย 11รายงานตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลความสำเร็จโครงการวิจัย - 2018-05-17 10:01:05 tanarin.kh