FORM/DOCUMENT

FORM/DOCUMENT : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คู่มือยื่นแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา (UP20) - 2020-05-29 12:22:09 wittawat.pr
  ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ยื่นความประสงค์ขอลงทะเบียนรายวิชา (UP 20.1) และแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา (UP 20) - 2020-05-29 12:21:23 wittawat.pr
  คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ REG-New สำหรับอาจารย์ (งานทะเบียน) - 2020-05-29 12:20:30 wittawat.pr
  คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 - 2020-05-29 12:15:11 wittawat.pr
  คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561 - 2020-05-29 12:13:08 wittawat.pr
  คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 - 2020-05-29 12:10:18 wittawat.pr
  คู่มือนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2020-05-29 12:07:56 wittawat.pr
  แบบฟอร์มขอยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์ - 2020-05-27 13:46:38 anthika.ja
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับปรุง) - 2020-05-26 15:35:23 lalita.ta
  คู่มือแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-05-07 19:14:38 jutatip.po
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงานกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนิสิต - 2020-03-26 14:29:54 apirak.ni
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการและแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตใหม่ งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนิสิต - 2020-03-26 14:29:29 apirak.ni
   แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้ห้องประชุมฯ - 2020-02-06 17:08:19 rattikan.kh
  ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน - 2020-01-14 14:24:12 kanchaya.ko
  ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในโครงการ - 2020-01-14 14:23:37 kanchaya.ko
  แบบเสนอโครงการวิจัยทุนรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2019-09-10 09:50:01 siripong.pa
  ใบปะหน้าโครงการวิจัยทุนรายได้คณะ - 2019-09-06 11:16:35 siripong.pa
  แบบวิจัย 12 ขออนุมัติยกเลิกสัญญาวิจัย - 2019-09-06 11:14:45 siripong.pa
  แบบวิจัย 10 ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย - 2019-09-06 11:13:51 siripong.pa
  แบบวิจัย 9 ขออนุมัติปรับแผน/งบประมาณวิจัย - 2019-09-06 10:23:56 siripong.pa