FORM/DOCUMENT

FORM/DOCUMENT : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  แบบสรุปผลการฝึกงานของนิสิต - 2018-11-30 19:20:21 monmorakot.bu
  แบบบันทึกประจำวันการฝึกงาน-2561 - 2018-11-30 19:19:45 monmorakot.bu
  คู่มือฝึกสหกิจศึกษา 2561 - 2018-11-30 19:19:18 monmorakot.bu
  คู่มือฝึกงานสาขาวิชารัฐศาสตร์ 2561 - 2018-11-30 19:16:58 monmorakot.bu
  คู่มือฝึกงานสาขาวิชาพัฒนาสังคม 2561 - 2018-11-30 19:16:28 monmorakot.bu
  แบบฟอร์มชี้แจงไม่สแกนนิ้วมือเข้า-ออกงาน - 2018-11-21 09:02:52 chaiwat.cho
  ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องพิมพ์เอกสารสี ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2018-11-13 09:33:00 anthika.ja
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 - 2018-11-13 09:28:28 anthika.ja
  ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการสอน(สำหรับอาจารย์) - 2018-11-08 11:20:18 jutatip.po
  ใบเบิกวัสดุ (โครงการทุกโครงการ) - 2018-11-03 11:33:17 anthika.ja
  แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ - 2018-10-24 15:27:00 siripong.pa
  SAR 2560 รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ - 2018-10-22 09:48:35 lalita.ta
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าตอบแทนการสอน - 2018-10-10 14:52:30 kanchaya.ko
  แบบฟอร์มใบเบิกค่าปฏิบัติงานนิสิตช่วยงาน - 2018-10-10 14:51:50 kanchaya.ko
  ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ - 2018-10-10 14:46:58 kanchaya.ko
  หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย - 2018-10-10 14:45:25 kanchaya.ko
  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน - 2018-10-10 14:44:57 kanchaya.ko
  แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน - 2018-10-10 14:40:52 kanchaya.ko
  โปรแกรม/ไดร์เวอร์ EPSON L1455 - DRIVER PROGRAMS - 2018-09-26 12:08:59 tanarin.kh
  ผลการประเมินตนเองระดับคณะประจำปีการศึกษา 2560 CUPT QA 2560 - 2018-09-03 11:00:53 lalita.ta