FORM/DOCUMENT

FORM/DOCUMENT : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SPSS UP 05 แบบฟอร์มขอหนังสือ สำหรับอาจารย์ - 2023-01-18 12:28:44 wittawat.pr
  SPSS UP 04 คำร้องขอฝึกงาน - 2023-01-18 12:28:05 wittawat.pr
  SPSS UP 03 ขอทราบผลการเรียน - 2023-01-18 12:27:31 wittawat.pr
  SPSS UP 02 แบบฟอร์มขอหนังสือราชการ - 2023-01-18 12:26:40 wittawat.pr
  SPSS UP 01 คำร้องทั่วไป - 2023-01-18 12:23:29 wittawat.pr
  แบบฟอร์มขอสิทธิ์การใช้งาน UP Zoom Meeting Pro - 2022-12-26 11:56:44 anthika.ja
  แบบฟอร์มการขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) - 2022-12-16 15:04:53 chaiwat.cho
  แบบประวัติส่วนตัว ผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (สำหรับการจัดทำเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ฯ) - 2022-11-18 11:42:16 chaiwat.cho
  ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-18 11:41:52 chaiwat.cho
  ไฟล์ทดสอบ UPDMS - 2022-11-09 13:10:35 tanarin.kh
  โครงการพัฒนาหนังสือทางวิชาการ - 2022-11-07 16:05:09 lalita.ta
  โครงการเสริมทักษะการเรียนรู้นิสิตในยุค 4.0 - 2022-11-07 16:01:48 lalita.ta
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องระบบ budget - 2022-11-07 16:00:59 lalita.ta
  โครงการประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง - 2022-11-07 16:00:20 lalita.ta
  โครงการพิราบขาวเหิรฟ้า สิงหรากู่คำราม ปีที่ 4 - 2022-11-07 15:59:39 lalita.ta
  โครงการเปิดโลกสิงห์ - 2022-11-07 15:58:48 lalita.ta
  โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2022-11-07 15:58:12 lalita.ta
  โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 - 2022-11-07 15:57:24 lalita.ta
  โครงการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทุนรายได้คณะ - 2022-11-07 15:56:47 lalita.ta
  โครงการอัตลักษณ์สิงห์ - 2022-11-07 15:56:01 lalita.ta