คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN]

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ[EN] : SCHOOL OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE : UNIVERSITY OF PHAYAO

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน - 2021-01-29 13:52:47 chaiwat.cho
  8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รป.ม.นโยบายสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:50:54 chaiwat.cho
  7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร รป.บ. การจัดการนวัตกรรมสาธารณะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:49:15 chaiwat.cho
  6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ศศ.บ.พัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:47:26 chaiwat.cho
  5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการฝึกงานนิสิต หลักสูตร ศศ.บ. (สาขาวิชาพัฒนาสังคม) ประจำปีการศึกษา 2563 - 2021-01-29 13:45:23 chaiwat.cho
  4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-29 13:43:04 chaiwat.cho
  3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-01-29 13:41:03 chaiwat.cho
  21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะรัฐสาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2021-03-12 10:54:50 siripong.pa
  20/2564 แต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์/ร้องทุกข์นิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-03-12 10:41:02 siripong.pa
  2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 (AEC) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-01-29 13:39:54 chaiwat.cho
  19/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษานิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2021-03-12 10:39:30 siripong.pa
  15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-02-24 14:53:40 tanarin.kh
  10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ร.บ. รัฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 - 2021-01-29 13:55:04 chaiwat.cho
  1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ “การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” - 2021-01-29 13:37:54 chaiwat.cho
  -/2564 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล - 2021-03-17 15:20:16 tanarin.kh
  -/2564 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 - 2021-01-29 13:28:13 chaiwat.cho
  -/2564 The Principle of Good Faith for Administration According to Good Governance - 2021-03-17 15:19:09 tanarin.kh
  -/2564 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2021-03-02 14:15:42 chaiwat.cho
  7/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2020-02-05 14:43:17 rattikan.kh
  69/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 2020-12-17 14:23:11 siripong.pa