ข่าวกิจกรรม/โครงการ

การออกแบบชุดนโยบายสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในชุมชนท้องถิ่น (Designing Policy Packages for Personalized Social Welfare) โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

  • วันที่ 19- 20 กันยายน 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบชุดนโยบายสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในชุมชนท้องถิ่น”(Designing Policy Packages for Personalized Social Welfare)”ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายสำหรับผู้หญิง เยาวชน และสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล (Creating Policy Innovation for Women, Youths and Personalized Social Welfare)” ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ และคณะนักวิจัย ได้แก่ 1) ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร 2) ดร.อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 3) ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ 4) คุณพิพัฒน์ ธนากิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและทดสอบกระบวนการออกแบบนโยบายสาธารณะที่ผสมผสานระหว่างการปรึกษาหารือกับนวัตกรรมดิจิทัล 2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายด้านสวัสดิการสังคมที่ไม่เพียงตอบโจทย์ของแต่ละบุคคล แต่ยังนำไปสู่การออกแบบนโยบายสวัสดิการสังคมในท้องถิ่นร่วมกันได้
  • โดยภายในกิจกรรมได้มีการนำบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า “ผลิ (PLI) ไอเดียสวัสดิการ” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบายสวัสดิการสังคมในชุมชนท้องถิ่นที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยเกมส์การ์ด ถือเป็นเครื่องมือในกระบวนการออกแบบชุดนโยบายสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในชุมชนท้องถิ่น ที่จะทำให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้ถึงช่องว่างระหว่างนโยบายกับความต้องการส่วนบุคคลหรือประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางการออกแบบนโยบายสวัสดิการสังคมในชุมชนท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นแบบการสร้างสวัสดิการในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย

ภาพ: นางสาวอาทิตยา บุญมาหล้า และนายพัสกร นูศิริหาญ ข้อมูล/ข่าว: นางสาวทิพย์เกสร สุริยะมณี
เพิ่มข่าวโดย: นางสาวทิพย์เกสร สุริยะมณี วันที่/เวลา : 2022-09-26 11:00:39

รูปภาพ/แกลลอรี่