ข่าวกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม เวทีละอ่อนเหนือเสวนา: ร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (Northern Youth Forum: Future Foresight of Youth in 2042)

แชร์/แบ่งปัน

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

วันที่ 11- 12 มิถุนายน 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab) และUNDP ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เวทีละอ่อนเหนือเสวนา: ร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (Northern Youth Forum: Future Foresight of Youth in 2042)” ภายใต้โครงการ “การร่วมมองอนาคตของเยาวชนภาคเหนือในปี 2585 (Future Foresight of Youth in 2042) ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา          

โดยมี ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์  ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนมุมมองของเยาวชนต่ออนาคตครอบครัวของเยาวชนใน 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2585) 2)  เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการออกแบบนโยบายสาธารณะด้วยเครื่องการมองภาพอนาคต 3)  เพื่อสร้างเสริมเครือข่ายการทำงานของเยาวชนในภาคเหนือ          

โดยภายในกิจกรรมได้มีการเปิดเวทีเสวนา หัวข้อเรื่อง “เรียนรู้บ้านเปิ้น บ้านตั๋ว เข้าใจสถานการณ์ครอบครัวผ่านมุมมองละอ่อนเหนือ” เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเข้าใจสถานการณ์ครอบครัว เข้าใจบทบาทและตำแหน่งของตัวเองในครอบครัว และเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองของตนเองเกี่ยวกับครอบครัวทั้งปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ มีกิจกรรมการออกแบบนโยบายว่าด้วยอนาคตครอบครัวภาคเหนือใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2575) เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมออกแบบแนวทางภาพฉากอนาคตเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองในอีก 10 ปีข้างหน้าอีกด้วย

ภาพ: นางสาวทิพย์เกสร สุริยะมณี ข้อมูล/ข่าว: นางสาวทิพย์เกสร สุริยะมณี
เพิ่มข่าวโดย: นางสาวทิพย์เกสร สุริยะมณี วันที่/เวลา : 2022-06-13 16:39:44

รูปภาพ/แกลลอรี่