NEW/ACTIVITY

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” ณ ตำบลสบบง

Share

7
Years
School of Political and Social Science
University of Phayao

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินโครงการ "การส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล" ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการส่งเสริมสวัสดิการแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล กิจกรรมที่ 5 “การพัฒนาอาชีพใหม่ฯ (การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับอาชีพและเศรษฐกิจในพื้นที่)” วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Young Smart Farmer หมู่ 10 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมการพัฒนาอาชีพใหม่ เกี่ยวกับการความรู้ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์จากเห็ดและให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำก้อนเห็ด เพื่อการสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน

ภาพ: สุรเชษฐ์ อำขำ ข้อมูล/ข่าว: สุรเชษฐ์ อำขำ
เพิ่มข่าวโดย: สุรเชษฐ์ อำขำ วันที่/เวลา : 2021-08-03 10:39:28

รูปภาพ/แกลลอรี่