การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการ : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.
วีระ
เลิศสมพร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. -
อีเมล : veera.le@up.ac.th
ห้องทำงาน : B203
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
2561 การประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2561 รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยาย รายวิชา ขบวนการทางการเมืองและสังคม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา (กลุ่มเรียนจันทร์-ศุกร์) -
2561 รับเชิญเป็นอาจารย์บรรยาย รายวิชา ขบวนการทางการเมืองและสังคม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา (กลุ่มเรียนเสาร์-อาทิตย์) -
2561 เป็นกรรมการวิพากษ์ผลงานบทความ การประชุมราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 23 มีนาคม 2561
2561 รับเชิญเป็นกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 20 มิถุนายน 2561 -
2561 ประธานกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
2560 รับเชิญเป็นผู้ทรงฯ วิพากษ์บทความ การประชุมวิชาการ -
2560 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน OTOP สันป่าม่วงเพื่อการท่องเที่ยว -
2560 การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน OTOP สันป่าม่วงเพื่อการท่องเที่ยว -
2560 รับเชิญเป็นกรรมการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพการสอน ของวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพะเยา -
2560 รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา -
2559 เป็น "กรรมการออกเส่ียงประจำเขตออกเสียง จังหวัดพะเยา" (กรรมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560 -