ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว
กัญจน์ชญา
กอกน้อย

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป/นักวิชาการเงินและบัญชี
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1302
อีเมล : kanchaya.ko@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2556 ปริญญาโท บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) University of Phayao (มหาวิทยาลัยพะเยา)
2553 ปริญญาตรี บช.บ. (การบัญชี) Payap University(มหาวิทยาลัยพายัพ)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
2563 การพัฒนาระบบเอกสารงานการเงินและบัญชี ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา หัวหน้า
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ