ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร : คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาว
ณัฐฐพัชร์
ตติย์ธานุกุล

ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานะ : ปฏิบัติงาน


ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ :


โทร : 054 466 666 ext. 1307
อีเมล : lalita.ta@up.ac.th
ห้องทำงาน : B201
เว็บไซต์บุคคล เว็บไซต์บุคคล
Google Scholar Google Scholar

ข้อมูลการศึกษา
ปีที่สำเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
2547 ปริญญาตรี ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) Ramkhamhaeng University (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ผลงานวิจัย
ปี ผลงานวิจัย การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานสร้างสรรค์
ปี ผลงานสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วม รายละเอียด
ผลงานพัฒนาวิชาการ
ปี ผลงานพัฒนาวิชาการ ระดับนานาชาติ รายละเอียด
การบริการวิชาการ
ปี การบริการวิชาการ ระดับนานาชาติ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
ปี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ